Contact

Wij staan u graag terzijde, bel ons gewoon op.

Centrale+49 2739 301-0

Sales binnendienst+49 2739 301-140

Producttechniek+49 2739 301-160

Financiën en Controle+49 2739 301-130Gegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U vindt hun contactgegevens in de paragraaf "Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie" van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden vooral verzameld, doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen verzameld. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De verzameling van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt bovendien het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6, lid 1, letter b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6, lid 1, letter f AVG).

Onze hoster verwerkt uw gegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn dienstverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

datagraphis GmbH
Ostring 13
65205 Wiesbaden-Nordenstadt

Afsluiting contract over in opdracht gegeven verwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met onze hoster een contract voor de verwerking van orders gesloten.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Hij legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. in de communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Straße 1
57234 Wilnsdorf

Telefoon: +49 (0) 2739 301-0
E-mail: info@stauf.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Wettelijk verplichte gegevensbeschermingsfunctionaris

Wij hebben voor ons bedrijf een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld.

Gegevensbeschermingsfunctionaris STAUF Klebstoffwerk GmbH
c/o Firma ingus GbR
Ralf Stadelmann
Lilienweg 16
71739 Oberriexingen

Telefoon: 07042 2887890
E-mail: datenschutz@stauf.de

Opmerking over de gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder meer tools geïntegreerd van in de VS gevestigde bedrijven. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de Amerikaanse servers van de desbetreffende bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land zijn in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Bedrijven in de VS zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor bewakingsdoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 LETTER E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE DESBETREFFENDE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING TEN BEHOEVE IS VAN HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21, LID 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21, LID 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG, hebben betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan uzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke wilt, gebeurt dit alleen voor zover het technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als websitebeheerder, een SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://” en aan het hangslotsymbool in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verstuurt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit betwist, zullen wij gewoonlijk tijd nodig hebben om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
 • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar hebt aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze pagina bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde onderneming (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, letter f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6, lid 1, letter a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Indien cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren en indien nodig om uw toestemming vragen.

Cookie-toestemming met Usercentrics

Deze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. De leverancier van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/nl/ (hierna "Usercentrics" te noemen).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw toestemming(en) of de herroeping van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemming te kunnen toewijzen of de herroeping ervan mogelijk te maken. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Het gebruik van Usercentrics gebeurt om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën, zoals wettelijk verplicht is. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, eerste zin, letter c AVG.

Contract voor orderverwerking

Wij hebben met Usercentrics een contract voor de verwerking van orders gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereist contract, dat waarborgt dat Usercentrics de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerkt conform onze instructies en met inachtneming van de AVG.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en slaat informatie automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch aan ons worden doorgegeven. Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP-adres

Een compilatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

Deze gegevens worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier verzoeken toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en voor eventuele vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, letter b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de doeltreffende verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, letter f AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, letter a AVG) voor zover daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven in ons bezit totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na voltooide verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek . We zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, letter b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de doeltreffende verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, letter f AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, letter a AVG) voor zover daarom is verzocht.

De via contactverzoeken door u aan ons verzonden gegevens, blijven in ons bezit totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na voltooide verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Gebruik van de SalesViewer®-technologie

Op deze website worden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder gegevens verzameld en opgeslagen (art. 6 lid 1 letter f AVG) voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden.

Daartoe wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt welke dient voor het verzamelen van bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik ervan. De met deze technologie verzamelde gegevens worden via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (het zogenaamde hashing) versleuteld. De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaarverplichtingen het verwijderen in de weg staat.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out te klikken, om te voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst binnen deze website gegevens verzamelt. Daarbij wordt een opt-out cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.
 

5. Sociale netwerken

Onze aanwezigheid in de sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de sociale netwerken die wij gebruiken.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. Like-buttons of reclamebanners). Het bezoek aan onze sociale mediasites leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale-media-aanwezigheid bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende sociale-media-portaal. In dat geval vindt de gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale-media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de desbetreffende sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Houd er a.u.b. ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingen op de sociale-media-portalen kunnen traceren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen derhalve verdere verwerkingsprocessen worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale-media-portalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende sociale-media-portalen.

Rechtsgrondslag

Onze sociale-media-aanwezigheid is ontworpen om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Hierbij gaat het om een legitiem belang krachtens artikel 6, lid 1, letter f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, letter a AVG).

Verantwoordelijke persoon en uitoefening van rechten

Als u een van onze sociale-media-aanwezigheden (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaren) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende sociale-media-portaal (bijv. tegenover Facebook) doen gelden.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale-media-portalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de sociale-media-portalen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de desbetreffende provider.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de sociale-media-aanwezigheid hebben verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is, u ons verzoekt om de gegevens te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat aanwezig totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun gegevensbeschermingsverklaring, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 • How-to-Videos

  Nu bekijken: STAUF producten in het gebruik

STAUF producten Ontdek nu STAUF Produkte