Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130Nota prawna

Dane według § 5 TMG:
STAUF Klebstoffwerk GmbH 
Oberhausener Straße 1
57234 Wilnsdorf,
Deutschland

Reprezentacja:
Zarząd:
Wolfgang Stauf
Andreas Zinkhan
Dr. Frank Gahlmann

Kontakt:
tel.: +49 (0) 2739 301-0
Fax: +49 (0) 2739 301-200
e-mail: info@stauf.de

Rejestr:
Wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Siegen
Numer w rejestrze handlowym: HRB 1556

NIP:
Numer identyfikacji podatkowej według § 27 a niemieckiej ustawy o VAT:
DE 126 569 540

Informacja o odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Autor w żadnym wypadku nie udziela gwarancji aktualności, prawidłowości, zupełności ani jakości udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze względem autora, obejmujące szkody materialne lub ideowe, związane z zastosowaniem lub niezastosowaniem zamieszczonych informacji lub z zastosowaniem informacji błędnych lub niepełnych są wykluczone co do zasady, o ile po stronie autora nie można wykazać winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty mają charakter dobrowolny i niewiążący. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty oraz do tymczasowego lub permanentnego zawieszenia publikacji.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do stron internetowych osób trzecich ("linki"), pozostających poza wpływem autora odpowiedzialność autora może zaistnieć jedynie w przypadku, gdy autor dysponował wiedzą o treściach, do których prowadził link i miał techniczną możliwość zapobieżenia korzystaniu z nich jeżeli były niezgodne z prawem. Autor wyraźnie oświadcza, że w momencie ustawiania linków na linkowanych stronach nie było nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualną i przyszłą formę, treści lub prawa autorskie linkowanych / połączonych stron. Dlatego autor wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści na stronach podlinkowanych / połączonych, zmienianych po ustawieniu linków. Powyższe stwierdzenie obowiązuje również dla wszystkich linków w ramach oferty internetowej oraz odesłań do wpisów osób trzecich w utworzonych przez autorach książkach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych, w których dane można zapisywać z zewnątrz. Za treści nielegalne, nieprawidłowe lub niepełne, a w szczególności za szkody spowodowane przez zastosowanie albo niezastosowanie takich treści odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której prowadzi odniesienie, a nie podmiot, który tylko odsyła do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i do oznaczeń
Autor  dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach respektować prawa autorskie do stosowanych zdjęć, grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać własne zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów niepodlegających licencji. Wszelkie wskazane w ofercie internetowej marki i znaki towarowe chronione przez podmioty trzecie podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom danego prawa do znaków i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo zwykłe wymienienie znaków towarowych nie jest podstawą do przyjęcia, że znaki te nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, utworzonych przez autora obiektów, pozostaje własnością autora stron. Powielanie lub zastosowanie takich grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody Autora.

4. Ochrona danych
Jeżeli na stronie internetowej jest możliwość wprowadzania danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), użytkownik udostępnia te dane w sposób wyraźnie dobrowolny. Skorzystanie ze wszystkich oferowanych usług oraz dokonanie za nie płatności – o ile to technicznie możliwe i uzasadnione – możliwe jest również bez podawania takich danych lub po podaniu danych anonimowych lub pseudonimu. Korzystanie z danych kontaktowych publikowanych w nocie prawnej lub z podobnych danych, takich jak adres poczty, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail przez osoby trzecie do wysyłania informacji o które odbiorca wyraźnie nie poprosił jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzega się podjęcie kroków prawnych przeciwko osobom wysyłającym takie maile (tzw. spam).

5. Prawna skuteczność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której prowadziło odesłanie do tej strony. Jeżeli części tego tekstu lub poszczególne sformułowania w nim nie są zgodne z obowiązującym stanem prawnym lub utraciły taką zgodność w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na pozostałe części tego dokumentu co do treści i obowiązywania.

  • How-to-Videos

    Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte