Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe stanowią wszystkie dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszonym pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator tej strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzone są Państwa dane?

Państwa dane są gromadzone w momencie, gdy je nam Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzane przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do jakich celów używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezawaryjnego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy oraz celu Państwa zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać korekty lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej.

W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas odwiedzin na tej stronie internetowej można statystycznie ocenić Państwa aktywność. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące programów analitycznych znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostingodawca). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane dot. umów, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Z usług hostingodawcy korzystamy w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług następującego hostingodawcy:

datagraphis GmbH
Ostring 13
65205 Wiesbaden-Nordenstadt

Zawarcie umowy o realizacji zleceń

W celu zapewnienia zgodnego z ochroną danych przetwarzania danych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą realizacji zleceń.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jak i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania przez Państwa z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe stanowią dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych objaśnia, które dane są przez nas gromadzone i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca instytucji odpowiedzialnej

Instytucją odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Straße 1
57234 Wilnsdorf

Telefon: +49 (0) 2739 301-0
E-mail: info@stauf.de

Odpowiedzialna instytucja jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono specjalnego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych wymagany przez prawo

W naszej firmie wyznaczyliśmy podmiot odpowiedzialny za ochronę danych.

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych firmy STAUF Klebstoffwerk GmbH
c/o Firma ingus GbR
Ralf Stadelmann
Lilienweg 16
71739 Oberriexingen

Telefon: 07042 2887890
e-mail: datenschutz@stauf.de

Informacje dotyczące przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Kiedy te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą zostać przesłane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu prawa UE w zakresie ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez użytkownika, jako osoby, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów dotyczących przetwarzania danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI ZGŁOSZĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I SWOBÓD, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do wnoszenia skarg pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszalności danych

Mają Państwo prawo do przekazywania sobie lub osobom trzecim danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania komputerowego. Jeśli pragną Państwo bezpośredniego przekazywania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, może się to odbywać wyłącznie wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu wyszukiwarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po ikonie kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, usunięcia i korekty danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy dokonać wyważenia Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookie sesyjne) lub trwale (cookie stałe) na Państwa urządzeniu końcowym. Po zakończeniu Państwa wizyty pliki cookie sesji są automatycznie usuwane. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż sami je Państwo usuniecie lub zostaną automatycznie usunięte przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zakresie zapisywania plików cookie w celu zapewnienia bezawaryjnego technicznie i optymalnego funkcjonowania swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia swojej przeglądarki, dzięki którym będą Państwo informowani o tworzeniu plików cookie i tylko w pojedynczych przypadkach będą Państwo zezwalać na akceptację plików cookie lub ich ogólne wyłączenie jak i automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda na pliki cookie za pośrednictwem Usercentrics

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Usercentrics, aby uzyskać Państwa zgodę na zapisywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (dalej zwana „Usercentrics”).

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

 • Państwa zgoda (zgody) lub cofnięcie zgody (zgód)
 • Państwa adres IP
 • Informacje o Państwa przeglądarce
 • Informacje o Państwa urządzeniu końcowym
 • Czas wizyty na stronie

Ponadto, Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tak długo, aż użytkownik zażąda ich usunięcia, sam usunie plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obligatoryjne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Korzystanie z Usercentrics odbywa się w celu uzyskania zgody na wykorzystanie określonych technologii zgodnie z wymogami prawa. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO

Umowa dotycząca realizacji zamówienia

Zawarliśmy z Usercentrics umowę o realizację zamówienia. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że Usercentrics przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i gromadzi informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są to:

 • rodzaj i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • adres URL poprzednio odwiedzanej strony
 • nazwa hosta komputera mającego dostęp
 • godzina zapytania serwera
 • adres IP

Nie jest prowadzone zestawienie tych danych z innymi danymi źródłowymi.

Gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytania przy pomocy formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytań włącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania i na potrzeby ewentualnych zapytań dodatkowych. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Dane kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na gromadzenie danych lub zniknie cel gromadzenia danych (np. po zakończeniu realizacji Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania.

Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji Państwa zapytania. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Dane, które przesyłają nam Państwo za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe – zwłaszcza ustawowe okresy przechowywania.

Korzystanie z technologii SalesViewer®

Na tej stronie, przy pomocy technologii SalesViewer®, dostarczanej przez SalesViewer® GmbH w oparciu o uprawniony interes operatora strony internetowej (art. 6 ust.1 lit.f RODO) gromadzone są i zapisywane dane w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacyjnych.

Wykorzystywany jest do tego kod na bazie skryptu java, służący do gromadzenia danych dotyczących przedsiębiorstwa oraz na temat odpowiedniego sposobu użycia. Dane gromadzone w tej technologii zaszyfrowane są nieodwracalną funkcją jednorazową (tzw. Hashing). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do tego by identyfikować osoby odwiedzające stronę.

Dane zapisywane w ramach Salesviewer są usuwane, gdy tylko przestają być niezbędne i ich usunięcia nie powstrzymują ustawowe obowiązki przechowywania.

W dowolnym momencie można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość klikając link https://www.salesviewer.com/opt-out, aby w przyszłości zapobiec rejestracji danych przez SalesViewer® na tej stronie. W tym momencie na urządzeniu użytkownika dla tej strony umieszczany jest plik cookie opt out. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki trzeba ponownie kliknąć ten link.
 

5. Sieci społecznościowe

Nasze strony w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile na portalach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat sieci społecznościowych, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą z reguły dokładnie analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich strony internetowej lub strony ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami „Lubię to” lub banerami reklamowymi). Odwiedzanie naszych stron w mediach społecznościowych wywołuje liczne operacje przetwarzania danych istotne z punktu widzenia ochrony danych. Szczegółowo:

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają nasze strony w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przyporządkować tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Dane osobowe mogą być jednak pobierane również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta na danym portalu społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pomocą plików cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrowanie Państwa adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są Państwa preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana użytkownikowi zarówno w obrębie danego portalu społecznościowego, jak i poza nim. Jeśli posiadają Państwo konto w danej sieci społecznościowej, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich procesów przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy dalsze operacje przetwarzania danych mogą być zatem wykonywane przez operatorów portali mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych na odpowiednich portalach społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze strony w mediach społecznościowych są zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być podane przez operatorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych, które zostały wywołane podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (prawo do bycia poinformowanym, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i złożenia skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania, zażądają Państwo ich usunięcia, cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania. Zapisywane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe – zwłaszcza okresy przechowywania.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są zapisywane przez operatorów sieci społecznościowych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. Oświadczenie o ochronie danych, patrz poniżej).

Sieci społecznościowe – szczegółowe informacje

Facebook

Mamy swój profil na Facebooku. Operatorem tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się:https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Mamy swój profil na Instagramie. Operatorem jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Mamy swój profil na YouTube. Operatorem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 • How-to-Videos

  Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte